Miljöarbete

För Markbaronen är miljöarbetet en viktig del i ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Vårt mål med vårt miljöarbete är att öka resurseffektiviteten och aktivt sträva efter att välja bort miljö- och hälsofarliga produkter.

Vårt miljöarbete är en integrerad del i den dagliga verksamheten. Markbaronens ambition är att genom krav på affärspartners samt att i samspel med kunder och övriga aktörer skapa och erbjuda miljöanpassade lösningar och produkter.

Vi uppfyller mål och fattar beslut efter dessa vägledande principer:

  • Att alltid genom ett kretsloppsperspektiv se och optimera vårt miljöavtryck.
  • Ledarskapet är ansvarsfullt och miljömedvetet.
  • Miljömålen är högt satta för att utveckla effektiva arbetssätt och driva på organisationen till ständig förbättring.
  • Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
  • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i miljöarbetet internt samt i
    kravställandet på leverantörer.
  • Dialoger med kunder, leverantörer, myndigheter bygger på förtroende, transparens och samverkan.
  • Lagstiftning utgör minimikrav och bidrar tillsammans med andra externa krav, till vår utveckling.

Denna policy gäller för Markbaronen och dess leverantörer. Policyn bygger på Markbaronens kärnvärden och uppförandekoder
samt är en del av vårt ledningssystem.

Markbaronen vill genom sitt utvecklingsarbete och arbetssätt stå för ett ansvarsfullt företagande där miljön och vårt biologiska avtryck väger lika tungt som kundnöjdheten.

Miljöpolicy_v20210610